نحوه ثبت پروپوزال

مراحل وموارد مهم آموزشی جهت انتخاب و گذراندن درس پایان نامه و تکمیل پروپوزال

الف – نکات و موارد مهم آموزشی

 1. عدم وجود مشکل مالی و شهریه برای انتخاب واحد
 2. دانشجویانی که بیشتر از بک ترم مشروط شده اند بدون اخذ مجوز مجوز از کمیسیون موارد خاص آموزشی حق انتخاب هیچ درسی از جمله پایان نامه را ندارند
 3. داشتن حداقل معدل کل 14 جهت انتخاب و دفاع از پایان نامه الزامی می‌باشد

تبصره : دانشجویانی که کلیه واحدهای دوره را بجز پایان نامه گذرانده و میانگین کل آنها کمتر از 14 می‌باشد با اخذ مجوز از کمیسیون موارد خاص آموزشی در صورت نداشتن مشکل سنوات و نظام وظیفه می‌توانند حداکثر 16 واحد از دروسی را که زیر 14 شده اند را در یک یک نیمسال اخذ و در صورت ترمیم معدل کل و گذراندن پایان نامه با رعایت سایر مقررات فارغ التحصیل گردند

 1. عدم اتمام سنوات آموزشی ( مدت مجاز جهت ادامه تحصیل برای دانشجویانیکه از معافیت تحصیلی استفاده می‌کنند 5/2 سال و برای بقیه دانشجویان 3 سال می‌باشد )
 2. گذراندن تمام واحدهای دوره جهت دفاع از پایان نامه الزامی می‌باشد(دانشجو نباید در هیچ درسی نمره گزارش نشده داشته باشد( دانشجویانیکه همراه با پایان نامه چند درس باقیمانده دارند می‌توانند بعد از ثبت نمره دروس باقیمانده و در فااصله باقیمانده تا پایان ترم نسبت به دفاع از پایان نامه خود اقدام نمایند )

تذکرمهم : تاریخ پایان ترم در نیمسال اول 30 بهمن ماه و در نیمسال دوم 31 شهریورماه می‌باشد.

ب : مراحل انتخاب واحد و گذراندن درس پایان نامه

 1. انتخاب واحد درس پایان نامه در سایت دانشگاه سیستم جامع قسمت انتخاب واحد دانشجویان (در زمان مقرر) مطابق شکل زیر :    2. ثبت پروپوزال و اطلاعات خواسته شده در سیستم جامع دانشگاهی قسمت پایان نامه‌ها مطابق شکل های  زیر : 3. اخذ مجوز آموزشی از لحاظ عدم وجود مشکل آموزشی جهت ادامه مراحل از دفتر تحصیلات تکمیلی
 4. ارائه پروپوزال به گروه آموزشی (مدیرگروه) جهت طرح در گروه آموزشی از لحاظ عدم تکراری بودن و داشتن ظرفیت استاد راهنما و مشاور با هماهنگی  مدیرگروه مربوطه
 5. ارائه پروپوزال به شورای پژوهشی بعد از تصویب در گروه آموزشی جهت تصویب در شورای پژوهشی
 6. پیگیری تصویب پروپوزال در شورای پژوهشی از طریق سایت دانشگاه(سیستم جامع دانشگاهی )قسمت پژوهش و فناوری مطابق شکل زیر:
 7. پیگیری اخذ کدپایان نامه از طریق سایت دانشگاه(سیستم جامع دانشگاهی )قسمت پژوهش و فناوری بعد از تصویب در شورای پژوهشی مطابق شکل زیر :
 8. اخذ تاییدیه نهایی از دفتر تحصیلات تکمیلی جهت دفاع از پایان نامه بعد از اخذ کد پایان نامه
 9. اخذ فرم اعلام آمادگی دفاع وفرم داوری و فرم ارزیابی مدیریت پژوهشی از سیستم جامع دانشگاهی قسمت پژوهش و فناوری مطابق شکل زیر

دانشجویان پس از اخذ فرم اعلام آمادگی دفاع باید نسبت به اخذ امضا‌های مربوطه اقدام نمایند

تذکر مهم : دانشجویان فرم اعلام آمادگی دفاع ( به صورت تکمیل شده ) را باید  حداقل 2 هفته قبل از تاریخ دفاع پیشنهادی توسط استاد راهنما به دفتر تحصیلات تکمیلی نمایند .

 

 1. تعیین تاریخ دفاع از پایان نامه با هماهنگی دفتر تحصیلات تکمیلی
 2. هماهنگی لازم جهت آماده بودن سالن دفاع
 3.  انجام دفاع از پایان نامه در تاریخ و ساعت تعیین شده


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد